Locations for TIRTA JAYA TRAVEL. 1
1500 0 relativeToGround ,,0
1500 0 relativeToGround ,,0